W dn. 20-27.08.2013 w Mińsku na Białorusi odbywał się XV Międzynarodowy Kongres Onomastyczny.

Głównym organizatorem Kongresu była Białoruska Akademia Nauk.

W programie jednej z sekcji językoznawczych odnotowano następujące onomastyczne wystąpienia: Silvo Torkar (Słowenia), Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji, Maria Trawińska (Polska), Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych, Hanna M. Mezenka (Białoruś), Коды культуры и урбанонимия славян: сходство и вариации интерпретации, Valerij L. Vasilev (Rosja), Славянская колонизация Русского СевероЗапада в свете ономастики, Dimitrij V. Dergač (Ukraina), Онимная колористика в славянских языках, Tsvietanka Avramova (Bułgaria), Деривационна валентност на собствените имена в съвременния български език (в съпоставка с други славянски езици).

Onomastyka była również punktem odniesienia bloku tematycznego, prowadzonego przez prof. Artura Gałkowskiego. Blok nosił tytuł: „Tradycyjne i innowacyjne podejścia do badań onomastycznych”.

W ramach bloku przedstawione zostały i omówione następujące referaty: Jaromír Krško (Słowacja), Slovenská onomastika w rokoch 1990-2010, Artur Gałkowski (Polska), Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych, Silvo Torkar (Słowenia), Slovenski toponimi tipa Bežigrad, Skočiles, Skočidol v slovanskem kontekstu, Ihar L. Kapiloŭ (Białoruś),  Унармаванне нацыянальнай тапаніміі Беларусі ў кантэксце дзяржаўнага беларуска-рускага двухмоўя.

Problematyka onomastyczna była ponadto widoczna wśród publikacji prezentowanych na wystawie książek naukowych, która towarzyszyła Kongresowi.