W dn. 20-22.09.2014 w Gnieźnie odbędzie się XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna poświęcona tematowi „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji„.

Głównymi organizatorami XIX MiOKO są: Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Instytut Kultury Europejskiej  UAM w Gnieźnie.

Aktualne informacje nt. organizacji XIX MiOKO na stronie: http://onomastyka.amu.edu.pl/

Celem konferencji jest prezentacja specyfiki nazewniczej jak najszerszej grupy onimów i pełnionych przez nie funkcji zarówno we współczesnym świecie, jak i w przeszłości. Przedmiotem rozważań pragniemy uczynić kognitywne podstawy procesów nazywania, przyczyny przemian nazewniczych, motywy kreacji historycznych oraz nowych nazw własnych. Interesują nas nowe propozycje metodologiczno-badawcze w zakresie pełnionych przez onimy funkcji.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów:

 • najdawniejsze i najnowsze nazwy własne w kontekście współczesnych przemian kulturowych i komunikacyjnych,
 • nomina propria we współczesnym i historycznym dyskursie,
 • moda nazewnicza,
 • nowe nazwy – nowe media,
 • pragmatyka nazewnicza (efektywna komunikacja z udziałem nazw własnych),
 • konteksty nazewnicze,
 • funkcje nazw własnych w przestrzeni literackiej i uzualnej,
 • hierarchie funkcji a klasy onimów,
 • funkcje języka naturalnego a funkcje nazw własnych,
 • identyfikacja i komunikacja,
 • przyczyny zmian nazewniczych (antroponimów i toponimów),
 • kognitywne podstawy procesów nazywania.

Wypełniony formularz rejestracyjny organizatorzy proszą przesyłać na adres

mioko@amu.edu.pl do 30 kwietnia 2014 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN i obejmuje koszty udziału w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, w tym, uroczystą kolację oraz przygotowanie i opublikowanie tomu pokonferencyjnego. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. Termin uiszczenia opłaty upływa 30 kwietnia 2014 roku.

 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XIX MiOKO: prof. Irena Sarnowska-Giefing
Sekretarze: dr Patryk Borowiak, mgr Ewa Nowak-Pasterska