Prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski                            Łódź, Olsztyn, 10.04.2011

Prof. UWM dr hab. Mariusz Rutkowski

 

                                         Członkowie Międzynarodowej

                                         Komisji Onomastyki Słowiańskiej

                                         przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

 

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy o następujących sprawach dotyczących działań Międzynarodowej Komisji Onomastyki Słowiańskiej (MKOS) przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w ostatnich 6 miesiącach:

 1. na posiedzeniu Komisji we wrześniu 2010 (w trakcie XVI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej) zmienił się skład jej Prezydium: z funkcji dotychczasowej Przewodniczącej zrezygnowała pani prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa; do walnego zgromadzenia Komisji, które będzie mieć miejsce podczas Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Mińsku w 2013 r. na stanowisko Przewodniczącego Komisji został wybrany prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, funkcja wice-przewodniczącego pozostała w gestii prof. UWM dra hab. Mariusza Rutkowskiego; w najbliższym czasie zostanie powołany zespół „krajowych koordynatorów / korespondentów” MKOS;
 2. z końcem 2010 pani prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa przygotowała sprawozdanie z historii i działań MKOS, które w formie rozdziału zostanie włączone do publikacji na temat działalności komisji afiliowanych przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (publikacja będzie redagowana przez pana prof. dra hab. Stanisława Gajdę);
 3. w trakcie posiedzenia w Olsztynie przyjęto za priorytetowe wspieranie działań związanych z kontynuacją prac nad „Ogólnosłowiańskim atlasem onomastycznym” (SOA); stosowną relację z prowadzonych prac wokół Atlasu przedstawiła pani dr Romana Łobodzińska; podkreślono konieczność wznowienia działań subkomisji MKOS, m.in. subkomisji SOA; dotychczasowym przewodniczącym subkomisji SOA był pan prof. dr. Rudolf Šrámek; funkcję tę w ostatnich miesiącach przekazał pani dr Romanie Łobodzińskiej; w skład subkomisji SOA wchodzi także pan prof. dr. Ernst Eichler oraz pani dr Ewa von Lochner (Jakus-Borkowa);
 4. Prezydium Komisji zgłosiło swoje kolejne posiedzenie do programu XXIV International Congress of Onomastic Sciences w Barcelonie (5-9.09.2011); organizatorzy Kongresu zapewnią miejsce i zarezerwują stosowny czas na przeprowadzenie posiedzenia (przypadnie to prawdopodobnie w dniu 6 września 2011 i trwać będzie ok. 1 godz.); posiedzenie będzie otwarte dla innych uczestników Kongresu; przewidziane jest przedstawienie w jednym z języków kongresowych relacji z prac nad „Ogólnosłowiańskim atlasem onomastycznym” na podstawie materiałów przygotowanych przez panią dr Romanę Łobodzińską oraz historii MKOS na podstawie wymienionego wyżej tekstu pani prof. dr hab. Aleksandry Cieślikowej oraz innych spraw zgłoszonych do czasu Kongresu przez koordynatorów/korespondentów krajowych Komisji;
 5. do końca maja 2011 Prezydium Komisji zgłosi do organizatorów XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Mińsku (2013) zagadnienie  onomastycznego bloku tematycznego; jego tytuł, to: Onomastyka słowiańska na tle przemian językowo-kulturowych;
 6. Prezydium Komisji przewiduje stworzenie platformy informacyjnej, która zbierać będzie aktualne dokonania w zakresie onomastyki słowiańskiej z krajów reprezentowanych przez członków Komisji. Informacje będą zamieszczane w formie powiadomień lub cyklicznych sprawozdań powołanych korespondentów międzynarodowych lub bezpośrednio przez członków Komisji, w językach reprezentowanych krajów;
 7. do czasu stworzenia odrębnej platformy informacyjnej MKOS zebrane dane będą upowszechniane wśród członków Komisji w postaci newslettera;
 8. newsletter pozostanie formą ogólnej komunikacji Komisji;
 9. w trakcie posiedzenia w Olsztynie ustalono skład Komisji i przyjęto do niej nowych członków (pełna lista członków poniżej); członkowstwo w MKOS zostaje potwierdzone indywidualną deklaracją, o którą niniejszym serdecznie prosimy; udział w gronie członków MKOS nie łączy się z żadnymi opłatami; działania Komisji, jej Prezydium i P.T. członków prowadzone są na zasadach dobrowolnego zaangażowania;
 10. podstawowym celem działań Komisji pozostaje wspieranie ważnych dla rozwoju onomastyki słowiańskiej projektów naukowych, zbieranie informacji o dokonaniach onomastów w środowiskich slawistycznych w Europie, integracja tych środowisk oraz otwartość na współpracę z innymi obszarami, w których rozwijana jest w świecie onomastyka, dziś coraz bardziej utwierdzająca swoje wysokie znaczenie wśród nauk o języku;
 11. do zadań MKOS włącza się wspieranie w staraniach o środki europejskie na badania onomastyczne. Wskazane jest stworzenie w ramach MKOS międzynarodowego konsorcjum, które o takie środki będzie występować;
 12. planowane jest sporządzenie szczegółowego statutu Komisji; jej treść zostanie omówiona na forum Komisji, z udziałem wszystkich członków.

 

Z innych spraw, które dotyczyły działań MKOS w ostatnich miesiącach:

 1. przygotowano informację o historii i działaniach MKOS celem opublikowania jej na łamach RIOn – Rivista Italiana di Onomastica; informacja ukaże się w wychodzącym 1. zeszycie XVII rocznika RIOn 2011;
 2. przekazano list poparcia dla utrzymania Pracowni Etymologicznej Instytutu Języka Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii oraz potwierdzono zasadność kontynuacji prac nad kolejnymi tomami „Etymologicznego słownika języka bułgarskiego”, którego jednym z autorów jest pani dr. hab. Liljana Dimitrova-Todorova;
 3. do  pani dr hab. Ireny Kałużyńskiej skierowano prośbę o podjęcie się funkcji korespondenta-informatora w zakresie osiągnięć onomastyki chińskiej, którymi będzie można się dzielić w ramach forum na platformie informacyjnej MKOS;
 4. prowadzono indywidualną korespondencję w sprawach dotyczących Komisji z następującymi jej członkami: panią prof. dr hab. Aleksandra Cieślikową, panią dr Romaną Łobodzińską, panem prof. dr. Rudolfem Šrámkiem, panem prof. Ernstem Eichlerem, panią dr Ewą von Lochner, panem dott. Enzo Caffarellim, panią dr hab. Ireną Kałużyńską.

 

W związku z realizacją sygnalizowanych powyżej planów, chcielibyśmy Państwa poprosić o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Kto z Państwa będzie obecny na XXIV Kongresie Nauk Onomastycznych ICOS we wrześniu 2011 w Barcelonie?
 2. Kto z Państwa wybiera się na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku w 2013 r.?
 3. Czy widzieliby Państwo możliwość włączenia do dyskusji w trakcie posiedzenia Komisji w Barcelonie kwestii terminologii onomastyki słowiańskiej jako elementu ogólnej terminologii onomastycznej? Pytanie kierujemy szczególnie do pana doc. dra hab. Milana Harvalíka, który w ramach ICOS  – jak wiemy – przygotowuje zagadnienie ogólnej terminologii onomastycznej.

 

 

Prezydium MKOS:

 

                                                                                  Artur Gałkowski

                                                                                  Mariusz Rutkowski

 

 

Kontakt:

 1. prof. Artur Gałkowski – e-mail: artgal@interia.pl – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Sienkiewicza 21, PL-90114 Łódź
 2. prof. Mariusz Rutkowski – e-mail: rutkow@uwm.edu.pl – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza1, PL-10-725 Olsztyn

 

 

Skład osobowy Międzynarodowej Komisji Onomastyki Słowiańskiej afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

Prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski (Polska) – przewodniczący

Prof. UWM dr hab. Mariusz Rutkowski (Polska) – wiceprzewodniczący

Członkowie:

 1. Doc. dr. Maria Angelova-Atanasova (Bułgaria)
 2. Prof. dr. Elena Berezovic (Rosja)
 3. Dr. Inge Bily (Niemcy)
 4. Prof. dr hab. Maria Biolik (Polska)
 5. Prof. dr. Vincent Blanár (Słowacja)
 6. Prof. dr hab. Edward Breza (Polska)
 7. Prof. dr. Dunja Brozović-Rončević (Chorwacja)
 8. Dott. Enzo Caffarelli (Włochy)
 9. Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (Polska)
 10. Prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (Polska)
 11. Prof. dr hab. Jerzy Duma (Polska)
 12. Doc. dr. hab. Liliana Dymitrowa-Todorova (Bułgaria)
 13. Prof. dr. Ernst Eichler (Niemcy)
 14. Dr. Elżbieta Foster (Niemcy)
 15. Prof. dr. Dmytro Grygorovyč Bučko (Ukraina)
 16. Doc. dr hab. Milan  Harvalik (Czechy)
 17. Dr hab. Irena Kałużyńska (Polska)
 18. Dr. Miroslava Knappova (Czechy)
 19. Prof. dr. Jaromir Krško (Słowacja)
 20. Prof. dr hab. Władysław Lubaś (Polska)
 21. Prof. dr. Vasil Lucik (Ukraina)
 22. Dr Romana Łobodzińska (Polska)
 23. Prof. dr hab. Maria Malec (Polska)
 24. Prof. dr. Radmilo Marojevic (Serbia)
 25. Prof. dr. Hanna M. Mesenka (Rosja)
 26. Prof. dr hab. Robert Mrózek (Polska)
 27. Prof. dr. Pavol Odaloš (Słowacja)
 28. Prof. dr. Ludwig Selimski (Bułgaria)
 29. Dr Adam Siwiec (Polska)
 30. Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Skowronek (Polska)
 31. Prof. dr. Aleksandra V. Superanskaja (Rosja)
 32. Prof. dr. Viktor P. Szulgacz (Ukraina)
 33. Prof. dr. Rudolf  Šrámek (Czechy)
 34. Dr. Silvo Torkar (Słowenia)
 35. Prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Polska)
 36. Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Polska)
 37. Prof. dr. Jurgen Udolph (Niemcy)
 38. Prof. dr. Irina M. Żeleźniak (Ukraina)