Aktualizowana lista podstawowych haseł  terminologii onomastycznej w języku polskim

 

Autor: Artur Gałkowski © 2012

wszelkie prawa związane z kopiowaniem, cytowaniem, upowszechnianiem w tekstach drukowanych oraz online zastrzeżone

 

 • abionim – nazwa własna obiektu nieożywionego (materialnego lub niematerialnego)
 • akronim – nazwa utworzona na zasadzie skrótu z zestawienia inicjalnych liter lub sylab wyrazów tworzących dłuższą nazwę opisową, będącego dla niej formą alternatywną i równoważną, np. UAMUniwersytet Adama Mickiewicza
 • akt nazewniczy – nadawanie nazwy własnej określonemu obiektowi rzeczywistości w przestrzeni fizycznej i duchowej (zob. także nominacja, denominacja)
 • allonim lub alonim – wariant nazwy własnej wywodzący się z tej samej podstawy etymologicznej, np. Maja Mania jako zdrobnienia imienia Maria
 • anemonim – nazwa własna o charakterze abionimicznym oznaczająca wiatr, huragan, tajfun itp.
 • anojkonim – nazwa miejsca/terytorium niezamieszkanego
 •  antonomazja – nazwa pospolita, kulturowo znacząca, nadawana indywidualnie w funkcji nazwy własnej, wyróżniającej i cechującej dany obiekt (osobę, miejsce, instytucję itd.), np. wł. Cavaliere – Silvio Berlusconi, kraj kwitnącej wiśni – Japonia, Biały Dom ­– prezydent USA; niekiedy tym samym terminem określa się także użycie nazwy własnej w uogólnionym znaczeniu nazwy pospolitej, często zastosowane okazjonalnie, np. Chrystus naszych czasów, Judasz, Padwa Północy
 • antroponim – nazwa własna osoby lub grupy osób
 • antroponim kolektywny albo zespołowy – nazwa odnoszona do grupy osób identyfikujących się z nią, tym samym z obiektem w ten sposób nazywanym, np. zrzeszeniem, stowarzyszeniem, partią polityczną, komisją, zgromadzeniem zakonnym itd.
 • antroponimia – zbiór nazw własnych osobowych w danym terytorium, regionie, języku, okresie itd.
 • antroponomastyka – dział onomastyki zajmujący się antroponimami
 • antroponomastykon – wykaz/zbiór nazw osobowych, wyznaczany ich typem, zasięgiem przestrzennym, czasowym itp.; słownik antroponimów
 • apelatywizacja (inaczej: deonimizacja) – proces lub wynik przechodzenia nazwy własnej w nazwę pospolitą, która zostaje włączona do leksyki ogólnej jako zleksykalizowana jednostka językowa
 • astronim – nazwa własna ciała astralnego: planety, księżyca, komety, gwiazdozbioru itd., np. Słońce, Merkury, Kometa Halleya, Droga Mleczna
 • baza nazewnicza (lub: onimiczna) – element leksykalny w postaci rdzenia, wywodzony zazwyczaj z określonego etymonu w podstawie onimu, ale także cały leksem lub inna nazwa własna adaptowana w nowej odsłonie proprialnej
 • bionim – nazwa własna obiektu ożywionego: człowieka, zwierzęcia, rośliny
 • choronim – nazwa własna kraju, regionu, większego terytorium wyznaczanego geograficznie lub administracyjnie (por. niekiedy używany synonimicznie makrotoponim)
 • chrematonim – nazwa własna obiektu materialnego lub niematerialnego, wytworzonego jako efekt kulturowej działalności człowieka (np. nazwa produktu, usługi, firmy, organizacji, przedsięwzięcia społecznego, wytworu lub wydarzenia artystycznego itd.)
 • chrematonomastykon – wykaz/zbiór chrematonimów wyznaczany określonym zasięgiem rodzajowym, obszarowym, czasowym lub innym
 • compositum, l.mn. composita – nazwa własna w formie złożonej struktury morfologicznej, syntagmatycznej, frastycznej
 • dendronim – nazwa własna o charakterze fitonimicznym indywidualnie nadawana drzewom, np. dąb Bartek
 • denominacja – nazwa lub proces jej nadawania określonym obiektom (por. nominacja)
 • denominatum  – osoba, miejsce, inny obiekt wskazywany przez nazwę własną
 • denominowany – przymiotnik używany w znaczeniu: nazywany (rzadziej: nominowany)
 • deonim (por. synonimicznie używany eponim) – nazwa pospolita utworzona w wyniku przeniesienia i leksykalizacji nazwy własnej w języku ogólnym, wskazując na klasę obiektów, np.  carpaccio od nazwiska Carpaccio, watt od nazwiska Watt (zob. także apelatywizacja)
 • deonimizacja – proces lub wynik utraty charakteru onimicznego nazwy własnej; przeniesienie nazwy własnej do kategorii nazw pospolitych
 • deonomastyka – dział onomastyki zajmującymi się takimi zagadnieniami, jak: powstawanie i funkcjonowanie deonimów (eponimów), użycia metaforyczne nazw własnych
 • drzewo genealogiczne – schemat obrazujący powiązania pokrewieństwa i powinowactwa w rodzie
 • egzonim – nazwa własna zwykle obiektu geograficznego używana w formie nadanej mu w innym języku niż język obszaru, na którym obiekt występuje, np. pol. Londyn vs ang. London , pol. Rzym vs wł. Roma
 • endonim – nazwa własna oryginalnie brzmiąca w języku pochodzenia i występowania obiektu, np. Praha (pol. Praga) w języku czeskim, Venezia (pol. Wenecja) w języku włoskim, Marseille (pol. Marsylia) w języku francuskim
 • enonim – nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana jako nazwa produktu lub marki winom
 • eponim – nazwa pospolita utworzona jako przeniesienie nazwy własnej do języka ogólnego lub na bazie nazwy własnej jako jej pochodna, derywat, np. Kasanowa, kalwinizm, makiaweliczny, falandyzacja, syzyfowa [praca], choroba Heinego-Medina  (por. deonim, antonomazja, apelatywizacja)
 • eponimiczny – odnoszony do eponimu
 • eponimizacja – nadawanie nazwom własnym charakteru eponimicznego
 • ergonim – nazwa własna firmy, produktu, usługi, marki, termin używany często w funkcji nazwy handlowej (por. chrematonim)
 • etnonim – nazwa własna grupy etnicznej (narodu, ludu, plemienia itd.) bądź przedstawiciela takiej grupy, np. Polacy, Polak, Polka (nie w każdej sytuacji i nie we wszystkich językach etnonimy są uznawane za nazwy własne, por. np. wł. italiani, italiano)
 • firmonim – nazwa handlowa nadawana firmom, produktom, używana także w funkcji marki (por. ergonim, nazwa handlowa, chrematonim, nazwa produktu, marka)
 • fitonim – nazwa indywidualna nadawana roślinom, np. Palma Goethe w Ogrodzie Botanicznym w Padwie
 • formant nazewniczy – element słowotwórczy wchodzący w skład tworzonego onimu: przyrostek, końcówka, przedrostek, przyimek, np. –ski w nazwiskach jak Podolski, ­-owo w toponimiach jak Pobierowo
 • genealogia – nauka badająca więzy osób względem przodków, ustalanie pokrewieństwa, powinowactwa, relacji rodzinnych, wraz z towarzyszącymi informacjami typu status społeczny; także wynik badań genealogicznych pozwalający wytworzyć np. tzw. drzewo genealogiczne
 • geonim – nazwa typu toponimicznego obiektu o naturze geologicznej/geograficznej
 • hagionim – nazwa własna osoby wyniesionej na ołtarze jako świętej lub błogosławionej
 • heortonim – nazwa typu chrematonimicznego desygnująca święto religijne lub świeckie
 • hipokorystykum, l.mn. hipocoristica (rzadziej: hipokorystyk) – nieformalna forma nazwy własnej, zwykle o charakterze ekspresywnym, np. nacechowane pragmatycznie warianty nazw osobowych (zdrobniałe, pieszczotliwe itd.) typu Jola, Jolka, Jolcia, Jolucha od Jolanta
 • hodonim – nazwa własna drogi, zwykle miejskiej (ulicy), także placu, skweru, drogi krajowej, autostrady, tunelu itp.
 • hodonimia – zbiór hodonimów
 • hydronim – nazwa własna zbiornika wodnego, stałego lub płynącego, np. jeziora, morza, rzeki, strumienia, studni, wodospadu itd.
 • hydronimia – zbiór hydronimów
 • hydronomastyka – dział onomastyki zajmujący się hydronimami
 • hydronomastykon – wykaz/zbiór hydronimów wyznaczany określonym zasięgiem obszarowym lub czasowym; słownik hydronimów
 • ideonim – nazwa typu chrematonimicznego desygnująca wytwór kultury artystycznej, np. obrazu, rzeźby, dzieła literackiego itp.
 • ideonimia – zbiór ideonimów
 • imię – nazwa nadawana indywidualnie osobom, także zwierzętom i innym obiektom jako nazwa własna (dziś rzadziej: imię własne)
 • imię własne – rzadsza forma synonimiczna terminu nazwa własna
 • kosmonim (por. astronim) – nazwa obiektu w przestrzeni kosmicznej
 • kosmonimia – zbiór kosmonimów
 • kryptonim – sekretna nazwa własna, spełniająca funkcje ochronne względem nazywanego obiektu (por. pseudonim)
 • makrotoponim – nazwa własna większych obszarów terytorialnych, wyznaczanych geograficznie, administracyjnie, zwykle zamieszkanych, ale także niezamieszkanych, zagospodarowanych i niezagospodarowanych przez człowieka, np. nazwy krain, regionów, gmin, powiatów, miejscowości, wielkich rzek por. mikrotoponim)
 • marka – nazwa handlowa noszona przez firmę produkcyjną lub usługową; nazwa firmująca produkt lub usługę, np. SONY, Gucci, Volkswagen
 • medionim – nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana obiektom powiązanym z produkcją medialną, np. nazwy kanałów radiowych i telewizyjnych, tytuły prasowe, nazwy domen internetowych itd.
 • medionimia – zbiór medionimów
 • medionomastyka – dział onomastyki zajmujący się medionimami
 • metronim (także: nazwisko lub nazwa metronimiczna) – nazwa osobowa pochodząca od imienia matki, nie zawsze traktowana za nazwę własną, np. danusin w znaczeniu syn Danuty (Danusi)
 • mikrotoponim – nazwa własna terenowa wskazująca na miejsca zwykle niezamieszkane, mierzone w skali mniejszej niż skala używana w toponimii, np. nazwy pól, łąk, lasów, polan, ścieżek, strug, mniejszych rzek, stawów, skał, głazów narzutowych itd.
 • nazewnictwo (synonimicznie: onomastyka, onimia) – dziedzina zajmująca się nazwami własnymi; zbiór takich nazw, zwykle określony względem natury nazywanych obiektów, np. nazewnictwo miejskie, nazewnictwo literackie
 • nazwa – jednostka językowa nadana określonemu obiektowi jako nazwa pospolita lub nazwa własna
 • nazwa geograficzna – rodzaj toponimu wskazujący na miejsca lub obszary wyznaczane geograficznie w terenie
 • nazwa handlowa – nazwa nadawana w celach marketingowych produktom lub przedsiębiorstwom, utożsamiana często z marką
 • nazwa miejscowa (inaczej: toponim, por. nazwa terenowa) – nazwa typu ojkonimicznego nadana miejscu desygnowanemu geograficznie i/lub administracyjnie, np. nazwa miasta, wsi, regionu, gór (zob. także makrotoponim)
 • nazwa osobowa – antroponim
 • nazwa pospolita – nazwa nadana każdemu z przedstawicieli danej klasy obiektów, zwykle w uniwerbalnej formie rzeczownikowej, ale także jako grupa słowna, np. obiad, obiad domowy; nazwy pospolite należą do języka ogólnego (por. nomen appellativum)
 • nazwa produktu – nazwa nadawana egzemplarzom lub serii towarów wytwarzanych w celach handlowych, np. cukierkom, meblom, perfumom itd. (por. nazwa handlowa, firmonim, marka)
 • nazwa terenowa (por. toponim, nazwa miejscowa, nazwa geograficzna, geonim) – nazwa typu anojkonimicznego, wskazująca zwykle obiekt w terenie niezamieszkałym lub ów teren (zob. także mikrotoponim)
 • nazwa własna (synonimicznie: onim) – nazwa nadana w sposób indywidualny i wyróżniający pojedynczy obiekt, np. osobę, zwierzę, roślinę, miejsce, przedmiot, przedsięwzięcie; może także wskazywać obiekt w serii – produkt przemysłowy wytwarzany w wielu egzemplarzach lub marka identyfikująca różne firmowane przez nią produkty lub przedsięwzięcia, np. Punto jako typ samochodu marki FIAT (por. imię własne, nomen proprium)
 • nazwisko rodowe – nazwa osobowa noszona przez przedstawicieli rodu, rodziny, rodziców, ojca; używane także w terminologii administracyjnej i genealogicznej
 • nazwy osobowe odmiejscowe – nazwy mieszkańców krajów, regionów, miast, dzielnic, wsi itd. (nie zawsze są uznawane za nazwy własne), np. Kaszub, mazowszanka, łodzianin
 • neotoponim – nazwa typu toponimicznego dla nowo wyznaczonego miejsca, terytorium, powiązana często z rozwojem gospodarczym w danym obszarze, np. nazwy centrów rozrywki, handlu typu Manufaktura w Łodzi
 • nezonim – nazwa własna wyspy
 • nomen appellativum, l.mn. nomina appellativa – nazwa pospolita w języku ogólnym, oznaczająca klasę obiektów; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako appellativa
 • nomen proprium, l.mn. nomina propria – latynizm oznaczający nazwę własną; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako propria
 • nominacja (synonimicznie: denominacja) – nadawanie nazwy określonemu obiektowi, zwykle nazwy własnej, niekiedy powiązane z aktem o wymiarze społecznym, celebratywnym, np. chrzest, prawne ustanowienie nazwy uczelni (zob. także akt nazewniczy)
 • obiekt nazewniczy – element rzeczywistości fizycznej lub duchowej, któremu nadawana jest nazwa własna poprzez akt nazewniczy
 • ojkonim – nazwa miejsca/terytorium zamieszkanego
 • onim – nazwa własna; podstawa terminów określających grupy nazw własnych, np. antroponimów, toponimów, chrematonimów
 • onimia – zbiór nazw własnych
 • onimiczny (synonimicznie: proprialny) – przymiotnik odnoszony do onimów (nazw własnych, propriów)
 • onomasta – specjalista w zakresie onomastyki
 • onomastica (l.mn.) – latynizm oznaczający różnego typu fakty i zjawiska onomastyczne (upowszechniony tytułem polskiego czasopisma onomastycznego „Onomastica”)
 • onomastyczny – przymiotnik odnoszony do onomastyki, faktów onomastycznych
 • onomastyka – dział językoznawstwa zajmujący się nazwami własnymi; dyscyplina interdyscyplinarna dopuszczająca łączenie różnych metodologii naukowych: językoznawstwa, historii, geografii, archeologii, literaturoznawstwa itd. (por. nazewnictwo)
 • onomastyka literacka – dział onomastyki, a jednocześnie literaturoznawstwa zajmujący się nazwami własnymi w literaturze
 • onomastykon – wykaz/zbiór nazw własnych wyznaczany określoną kategorią, zasięgiem obszarowym, czasowym, naturą nazywanych obiektów
 • oronim – nazwa wzniesienia, góry, masywu górskiego
 • patronim – nazwa własna osobowa wywodzona od imienia lub nazwiska ojca, np. hebr. Ben Gurion, szw. Anderson, ros. Aleksandrovna, hiszp. Olay
 • porejonim – nazwa typu chrematonimicznego oznaczająca pojazd, środek transportu, połączenie kolejowe, autobusowe, lotnicze, morskie itd.
 • proces nazewniczy – nadawanie i utrwalanie komunikacyjne nazwy własnej określonego obiektu (zob. także akt nazewniczy)
 • proprializacja (synonimicznie: onimizacja) – nadawanie natury proprialnej nazwie pospolitej (przejście nazwy pospolitej w nazwę własną)
 • proprialność – natura pragmatyczna właściwa nazwie własnej lub innej jednostce językowej noszącej bądź nabierającej znamion nazwy własnej
 • proprialny (synonimicznie: onimiczny) – przymiotnik odnoszony do nazw własnych (nomina propria)
 • przezwisko (por. przydomek) – nieformalna nazwa osobowa, zwykle nacechowana ekspresyjnie, stylistycznie (pejoratywnie lub melioratywnie)
 • przydomek (por. przezwisko) –nieformalna nazwa osobowa, zwykle nacechowana ekspresyjnie, stylistycznie (pejoratywnie lub melioratywnie)
 • pseudonim – fikcyjna nazwa nadawana osobom, używana zwykle w określonych kręgach społeczno-kulturowych, np. artystycznych, literackich, politycznych itd.
 • psychoonomastyka – dział onomastyki badający nazwy własne z punktu widzenia psycholingwistycznego, psychologicznego
 • socjoideonim – nazwa własna typu chrematonimicznego oznaczająca grupę, inicjatywę lub wydarzenie o charakterze społecznym, kulturowym
 • socjoonomastyka – dział onomastyki badający nazwy własne z punktu widzenia socjolingwistycznego, socjologicznego
 • speleonim – nazwa typu anojkonimicznego desygnująca groty, jaskinie, pieczary, zagłębienia, komnaty w podziemiach,
 • teonim – nazwa bóstwa, Osoby Boskiej, np. Zeus, Diana, Duch Święty
 • toponimia – zbiór toponimów
 • toponomasta – specjalista w zakresie toponomastyki
 • toponomastyka – dział onomastyki zajmujący się toponimami
 • toponomastykon – wykaz/zbiór toponimów, zwykle wyznaczany terytorialnie i/lub w danym okresie, języku itd.; słownik toponimów
 • transonim – nazwa własna powstająca jako formalne przeniesienie nazwy własnej z innej kategorii, np. Siena od nazwy miasta jako nazwa typu samochodu marki FIAT (por. transonimizacja)
 • transonimizacja – proces przechodzenia nazwy własnej jednej kategorii w nazwę własną innej kategorii, np. antroponimu w chrematonim typu Kubuś w funkcji nazwy handlowej produktu; efekt takiego procesu (por. transonim)
 • tyronim – nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana jako nazwa produktu lub marki serom
 • urbanonim – nazwa własna obiektu występującego w przestrzeni miejskiej, np. ulicy, placu, parku, budynku, instytucji
 • urbanonimia – zbiór urbanonimów (toponimia miejska)
 • urbonim – nazwa miasta
 • urbonimia – zbiór urbonimów (por. hodonimia)
 • zoonim – nazwa indywidualna nadawana zwierzęciu, zwykle udomowionemu, powiązanemu z otoczeniem człowieka, np. psu, kotu

©Artur Gałkowski 2012