Podczas XIX MiOKO w Gnieźnie 20.09.2014 odbyło się posiedzenie wspólne Polskiej Komisji Onomastycznej afiliowanej od 2014 r. przy International Council of Onomastic Sciences ICOS oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Posiedzeniu przewodniczyli pp. prof. Aleksandra Cieślikowa (Przewodnicząca PKO c/o ICOS) oraz prof. Artur Gałkowski (Przewodniczący KOS c/o MKS). Poza przewodniczącymi obecni byli PT Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Poznań), Urszula Bijak (Kraków), Jaromír Krško (Słowacja), Iveta Valentová (Słowacja), Inge Bily (Niemcy), Elżbieta Rudnicka-Fira (Kraków), Romana Łobodzińska (Wrocław), Edward Breza (Gdańsk), Milan Harvalík (Czechy), Maria Malec (Kraków), Barbara Czopek-Kopciuch (Kraków), Jerzy Duma (Warszawa), Stanisława Sochacka (Opole), Lilana Dymitrova-Todorova (Bułgaria), Maria Biolik (Białystok), Wanda Szulowska (Warszawa), Irena Sarnowska-Giefing (Poznań), Pavol Odaloš (Słowacja), Zofia Abramowicz (Białystok), Irena Kałużyńska (Warszawa), Meri Momirowska (Macedonia), Kiril Tsankov (Bułgaria), Karol Zierhoffer (Poznań), Magdalena Graf (Poznań), Rafał Zarębski (Łódź), Mieczysław Balowski (Poznań), Adam Siwiec (Lublin).

W ramach obrad wspólnych zebrano dane dotyczące osiągnięć onomastycznych w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Nieco więcej uwagi poświęcono aktualnym procesom wydawniczym dwóch czasopism onomastycznych publikowanych na terenie Polski: „Onomastica” oraz „Onomastica Slavogermanica”.  Barbara Czopek-Kopciuch zaznaczyła, że w celu podniesienia punktacji „Onomastików” wprowadzono program naprawczy, polegający m.in. na zwiększeniu liczby artykułów do 24 w języku polskim i obcych w pojedynczym numerze czasopisma oraz poszerzeniu grona recenzentów zewnętrznych. Tegoroczne „Onomastica” powinny ukazać się w listopadzie 2014. W przypadku „Onomastica Slavogermanica” redaktor czasopisma, dr Romana Łobodzińska, zachęciła do składania artykułów do przygotowywanego aktualnie numeru. Jaromír Krško ze Słowacji powiadomił o wydaniu książki w formie skryptu „Úvod do toponomastiki” (J. Krško, Banská Bistrica 2014). Inge Bily podkreśliła udział niemiecki w pracach KOS i powrót do współpracy na polu kontaktów wspólnych niemiecko-słowiańskich (raport z osiągnięć onomastyki niemieckiej pod linkiem: zakładka Niemcy). Rafał Zarębski omówił stan przygotowań nad wnioskiem o grant dla projektu naukowego „Mikrotoponimia polska” w oparciu o materiał zdeponowany w Instytucie Filologii Polskiej UŁ. Artur Gałkowski zaprezentował wydanie książki „Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna” (red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2014) oraz omówił stan prac nad kolejnymi tomami w projekcie wydawniczym „Nomina loci”.

Pavol Odaloš zwrócił uwagę na możliwość i konieczność omawiania podczas posiedzeń KOS konkretnych problemów i idei związanych z działalnością onomastyczną, tym samym nieskupiania się wyłącznie na składaniu raportów podczas posiedzeń Komisji. Postulat uznano za zasadny.

Milan Harvalík zdał relację z XXV Kongresu Nauk Onomastycznych ICOS w Glasgow (24-28.08.2014). Przedstawił zapowiedzi kilku konferencji onomastycznych organizowanych w obecnym i przyszłym roku w Europie (m.in. w Jekaterinburgu, w Weronie).

Powzięto decyzję, że kolejne, jubileuszowe XX MiOKO odbędzie się 2016 w Krakowie. Poświęcone zostanie tematowi „Onomastyka. Neo-humanistyka. Nauki społeczne”. Będzie to też okazja do uczczenia 10. rocznicy śmierci Prof. Kazimierza Rymuta.

Omawiano ponadto projekt organizacji jednego z przyszłych kongresów ICOS w Krakowie. Obecny Prezydent ICOS Milan Harvalík wypowiedział się bardzo przychylnie o takim zamierzeniu, zapewniając o swoim poparciu.

W części naukowej posiedzenia wysłuchano wystąpienia Prof. Edwarda Brezy na temat stanu języka i onimii kaszubskiej. Prelegent przedstawił m.in. interesujący „Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych” (red. A. Chludziński, Gdańsk 2006).

Potwierdzono przyjęcie do grona członków zwyczajnych KOS c/o MKS PT Irenę Sarnowską-Giefing, Małgorzatę Rutkiewicz-Hanczewską, Mieczysława Balowskiego, Mariolę Mikołajczakową, Ivete Valentovą, Irenę Kałużyńską, Rafała Zarębskiego.

prof. Artur Gałkowski

Przewodniczący KOS c/o MKS