Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. © 2011

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

e-mail: pavol.odalos@umb.sk

 

Správa (stručná informácia) o slovenskej onomastike v rokoch 2008 – 2011

 

            Slovenská onomastika v rokoch 2008 – 2011 nadväzovala na predchádzajúce obdobia  vývinu slovenskej onomastiky v 20. a 21. storočí metodologicky, vedecko-výskumne aj organizovaním podujatí.

Stručný prehľad rozdelíme na časť, v ktorej predstavíme účasť slovenských onomastikov spolu s názvami referátov na konferenciách a seminároch organizovaných na Slovensku a v slovanskom zahraničí, resp. na časť, v ktorej zmapujeme onomastické projekty realizované ako granty, knižné publikácie a monografie.

 

A. Onomastické konferencie a semináre

A1. Lexika slovenskej onymie. 17. slovenská onomastická konferencia (Trnava 12. – 14. 9. 2007), konferencia je z roku 2007, materiály vyšli v roku 2010, preto konferenciu uvádzame.

Konferencia, ktorá zorganizovala Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave,  bola zameraná na lexiku v antroponymii, hydronymii, literáronymii a chrématonymii. Z referátov: M. Ološtiak. Proprium ako slovotvorný motivant, M. Majtán: Lexika slovenských terénnych názvov, D. Fičor: Hranice štandardizácie geografického názvoslovia,Ľ. Králik: K etymologickej interpretácii hydronyma Polerieka, Ľ. Sičáková: Z jazykovej a minojazykovej stránky hydroným povodia Slanej, J. Krško – B. Pálka: Aplikácie spracovania hydronymie povodia Hrona do digitálnej mapy,  I. Valentová: Socioonomastický výskum živých osobných mien, M. Jozefovič: Modelovanie slovotvorby živých osobných mien, I. Kopásková: Živé osobné mená v Krásne nad Kysucou, P. Odaloš: Literáronymá v Ballekových reflexiách Zlatý stôl, L. Garančovská: Chrématonymá mliekarenského priemyslu na Slovensku. Na konferencii sa zúčastnili okrem onomastikov zo Slovenska, aj onomastici z Česka, Poľska, Ruska, Ukrajiny a Maďarska. Odznelo 47 referátov, ktoré boli uverejnené v zborníku. 17. slovenská onomastická konferencia rámcuje štyridsaťročie organizovania onomastických konferencií v rokoch 1967 – 2007 na Slovensku a je súčasne zrkadlom činnosti Slovenskej onomastickej komisie založenej v roku 1964.

A2. Hydronymia západného Slovenska, vedecký seminár, ktorý zorganizovala Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava 7. 7. 2010. Zámerom seminára bolo prezentovať výsledky v rámci projektu Hydronymia Slavaciae. Odzneli referáty: M. Ološtiak: O spôsoboch tvorenia hydroným,  M. Majtán: Úskalia heuristického výskumu hydronymie. (Problematika pramenného toku Dudváhu), M. Beláková: Problematika nejednoznačného kartografckého opisu vodného toku Gidra, J. Krško: Diachrónny pohľad na hydronymiu povodia Rajčianky, T. Bánik: K hydronymii stredného Považia, J. Hladký: Z hydronymie povodia Dudváhu, A. Závodný: Hydronymá v terénnych názvoch na Záhorí, M. Kazík: Názvy prítokov potokov Striebornica a hydronymá okolia Moravian nad Váhom. Zo seminára vyšiel v roku 2010 zborník.

A3. Výskum slovenských osobných mien, seminár, Bratislava 17. – 19. 5. 2010, podujatie spoločne zorganizoval Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave a Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe spoločne s Maticou slovenskou a Slovenskou onomastickou komisiou. Cieľom podujatia bolo určiť jednotný prístup k výskumu priezvisk, rodných/krstných mien a živých osobných mien na území Slovenska a Maďarska. Na seminári odzneli aj referáty: M. Divičanová Koncepcia projektu slovenské priezviská v Maďarsku, I. Valentová Výskum živých osobných mien na Slovensku, M. Majtán: Vývin pomenovania osôb a priezvisk na Slovensku.

A4. Semináre k životným jubileám slovenských onomastikov M. Majtána a V. Blanára:

14. 10. 2009, Bratislava, 75. výročie narodenia M. Majtána, na seminári odzneli referáty: M. Ološtiak: O spôsoboch tvorenia vlastných mien, I. Valentová: Prímeno, živé meno, individuálna charakteristika či prezývka, M. Kazík: Živé osobné mená v Topoleckej, M. Beláková: Didaktika vlastné ho mena a pod.

8. 12. 2010, 90. výročia narodenia V. Blanára, na seminári odzneli referáty: M. Majtán: Prostriedky identifikácie vlastného mena, A. Divičanová: Príčiny odlišnosti priezvisk v slovenských osadách v Maďarsku, I. Ripka: Endonymá a ich adjektívne deriváty v slovníkoch, P. Žigo: Apelatívum blanár v slovenských nárečiach, P.Odaloš: O sémantických príznakoch (aj) názvov vlakov.

A5. Slovenskí onomastici aktívne vystupovali aj na konferenciách v zahraničí:

15. poľská onomastická konferencia, Wroclav, 24. – 26. 9. 2008, s referátmi vystúpili: J. Krško: Neslovenské etnické vplyvy v povodí rieky Hron, P. Odaloš: Literáronymá v prózach M. E. Matkina, J. Bauko: Používanie antroponým v bilingválnom prostredí, I. Kopásková: Oficiálnosť versus neoficiálnosť slovenskej antroponymickej sústavy, L. Garančovská: Tyronymá (názvy syrov) slovenskej proveniencie.

4. česká onomastická konferencia, Ostrava, 15. – 17. 9. 2009, s referátmi vystúpili: J. Krško: Motivačné posuny pri vzniku proprií, J. Hladký: Regionálne aspekty v skúmaní vlastných mien, P. Odaloš: Literárne vlastné mená v románe M. E. Matkina Mexická vlna,  A. Chomová: K hydronymii povodia Torysy, L. Garančovská: Ambivalentný charakter pragmatoným.

17. poľská onomastická konferencia, Olsztyn, 9. – 11. 9. 2011, s referátmi vystúpili: P. Odaloš: Chrématonymia ako faktor dynamizácie onymie, A. Goótšová: Názvy slovenských kúpalísk v komparatívnych súvislostiach s hydronymami, L. Garančovská – M. Ološtiak: O spôsoboch tvorenia chrématoným, J. Krško: Chrémat(onymické) modely v synchrónno-diachrónnych súvislostiach, A. Chomová: Názvy poistných produktov slovenských poisťovní.

A6. V dňoch 12. – 14. 9. 2011 bude 18. slovenská onomastická konferencia v Prešove s názvom Jednotlivé a všeobecné v onomastike. V programe sa nachádza 52 referátov, z nich slovenskí onomastici prednesú napr. tieto referáty: P. Odaloš: Kontinuita jednotlivého a všeobecného v onomastike, M. Ološtiak: O onymických normách, M. Majtán: Pragmatonymá sú vlastné mená, M. Imrichová: Podoby a dôsledky transonymizačného procesu pri logonymách, L. Sičáková – M. Tkáčová: Vyučovanie proprií v primárnej škole.

 

B. Onomastické projekty (knihy, granty)

1. okruh teoretickej onomastiky a antroponomastiky

Okruh napĺňajú dve monografické práce V. Blanára: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky (2008) a I. Valentovej (2009), resp. štúdie M. Majtána o priezviskách (2008 – 2011).

V. Blanár predstavuje svoju teóriu vlastného mena zdôrazňovaním dvojvrstvovosti ako dvojzložkovosti významu ako presupozičnej  identifikácie v zmysle obsahu celých tried proprií v onymickom systéme a relačnej identifikácie v zmysle informačno-encyklopedickej zložky. Venuje sa tiež súvzťažnosti obsahovej a formálnej stránky onymického znaku. Onymické príznaky vytvárajú obsahový model. Príznaky sú dvojaké: gramatické príznaky a príznaky pragmaticko-komunikačnej povahy.

I. Valentová skúmala živé mená v dvoch hornonitrianskych obciach prostredníctvom charakteristiky funkčných členov živého osobného mena: krstného/rodného mena, priezviska, individuálnej charakteristiky, živého rodného mena a apelatívneho člena. Zaujímavá je kapitola zameraná na sociolingvistickú interpretáciu živého osobného mena.

M. Majtán systematicky predstavoval výberovým spôsobom slovenské priezviská etymologicky a onomasticky: Priezviská Kleskeň a Lepeň (2008), Slovenské priezviská Paciga, Šalaga a Škorvaga (2009), Priezviská zakončené na -oň (2009), Priezvisko Borovský (2009), Priezviská Oboňa a Soboňa (2010), Priezviská zložené z viacerých slov (2011).

2. okruh hydronomastiky

Okruh napĺňa práca J. Krška: Hydronymia povodia Hrona (2008), predtým vznikli aj iné hydronomastické práce tohto typu. Práca je utvorená v rámci projektu Hydronymia Slovaciae a metodologicky vychádzala z medzinárodného projektu Hydronymia Europae. Práca je v podstate hydronymickým slovníkom. Heslá v abecednom poriadku prezentujú súčasnú štandardizovanú podobu názvu a jednotlivé historické zápisy, ktoré autor získal excerpciou historických dokumentov, listín, máp a turistických sprievodcov. Aktuálne podoby zozbieral na základe terénneho výskumu. V lexikografickom slovníku hydronymie sú zachytené aj historické podoby názvov tokov, ktoré v súčasnosti už neexistujú, čím sa zachováva diachrónna kontinuita pomenovania od najstarších dokladov až po súčasnosť.

3. okruh literárnej onomastiky (literáronomastiky)

Okruh napĺňajú štúdie P. Odaloša z rokov 2008 – 2011 o literárnych vlastných menách v dielach L. Balleka, P. Kondáča, M. E. Matkina a M. Kukučína realizované v rámci grantov Vega Literáronymá v slovenskej literatúre a APPV Transformácia slovenskej a ukrajinskej literáronomastiky po roku 1989.

Autor vychádzal z členenia onomastiky na literáronomastiku a sociálonomastiku. Literáronomastika sa zaoberá výskumom literároným, sociálonomastika výskumom sociáloným. Literáronymá sú ireálne a fungujú na ploche literárneho diela, sociálonymá sú reálne a fungujú ako bionymá, geonymá a chrématonymá v spoločnosti. Predstavený prístup vychádza z týchto téz: 1. motivácia literároným je determinovaná spoločnosťou, resp. vývojom spoločnosti, 2. literáronymá literárneho diela vytvárajú vnútorne hierarchizovaný a štrukturovaný systém, 3. literáronymá ako jazykové znaky plnia rôzne funkcie pri fungovaní v rámci systému literároným literárneho diela. Prvá téza má sociolingvistické kvality dôrazom na súvislosti literatúry so spoločnosťou. Druhá téza zdôrazňuje systémový charakter subsystémov literároným literárneho diela. Tretia téza zvýrazňuje funkcie literároným ako znakov v systéme literároným literárneho diela. Terminologicky je uvedené smerovanie výskumného prístupu ukotvené v rámci termínov status literáronyma, typ literáronyma, spôsob tvorenia literáronyma, funkcie literáronyma, mikropole literároným, nominačný systém literároným (makropole literároným), typy nominačných systémov literároným, centrum a periféria literáronymického systému. Uvedený socioligvistický, systémový a funkčný prístup na základe predložených téz má zdôrazniť komplexnosť prístupu k literáronymám, ktoré fungujú na ploche literárneho diela.

 

Záver:

Na základe predstavených onomastických podujatí a vyprodukovaných prác konštatujeme, že dominantami slovenskej onomastiky v rokoch 2008 – 2011 boli teoretická onomastika, antroponomastika, hydronomastika a literáronomastika.

 

 

Spracoval Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Spracované na požiadanie prof. nadzw. dr hab. Artura Galkowskieho, predsedu Onomastickej komisie medzinárodného komitétu slavistov, pre XXIV. onomastický  kongres v Barcelone 5. – 9. septembra 2011