проф. Галина Мацюк © 2012

e-mail: h_matsyuk@yahoo.com

 

Ономастичні дослідження в Україні (2008-2011рр.)

 

1). Дослідницькі центри, які займаються вивченням питань ономастики:

1.Українська ономастична комісія  Українська ономастична комісія (УОК) є науковою установою при Відділенні літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Комісія координує дослідження й науково-практичну діяльність наукових установ, вищих навчальних закладів тощо, впливати на прийняття рішень, дотичних до сфери практичної ономастики, органами державної влади та місцевого самоврядування.

            У 2009 р. було проведено 2 засідання Української ономастичної комісії: 28 квітня в межах роботи ХІІІ Всеукраїнської ономастичної конференції (Ужгород, 27-29 квітня) та 17 вересня в межах роботи Всеукраїнського ономастичного семінару на базі Інституту української мови НАН України (Київ, 17-18 вересня). На першому засіданні було обрано Бюро комісії в складі 5 осіб: В.В. Німчук (голова), О.П. Карпенко (заступник), С.О. Вербич (секретар), В.В. Лучик, М.М. Торчинський, прийнято рішення про відновлення бюлетеня «Повідомлення Української ономастичної комісії» й обговорено питання про сучасний стан української ономастичної термінології.На порядку денному другого засідання було 2 питання: 1) про активізацію роботи щодо видання бюлетеня «Повідомлення Української ономастичної комісії» і 2) про створення «Товариства українських ономастів». На сьогодні в складі Комісії 19 членів. Голова комісії-Член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії мови Інституту української мови НАН України В.В. Німчук

 

2.Відділ ономастики в Інституті  української мови НАН України. Завідувач відділу ономастики (з 2006 р.) – Шульгач Віктор Петрович – український мовознавець, славіст, доктор філологічних наук. Напрями досліджень: а) етимологічне вивчення власних назв (гідронімів, етнонімів, ойконімів, антропонімів, мікротопонімів), зокрема реконструкція праслов’янського ономастикону України, яке передбачає висвітлення онімії архаїчних реґіонів України,б) дослідження процесів заселення теренів України в історичній ретроспективі, в)опис регіональної специфіки різних класів онімів.Методологія: поєднано порівняльно-історичний та етимологічний методи аналізу в широкому слов’янському контексті з реконструкцією базових архетипів. Видання.Щорічний збірник наукових праць Студії з ономастики та етимології (опубліковано 8 випусків (2002–2009 рр.; відп. ред. В.П. Шульгач / О.П. Карпенко), присвячений актуальним питанням слов’янської ономастики та етимології. Містить  рецензії на українські зарубіжні ономастичні й етимологічні праці. Постійні рубрики: Ономастика; Етимологія; Огляди та рецензії; Додатки.   

 

3.Західнополіський ономастико-діалектологічний центр (Волинський національний університет імені Лесі Українки). Ініціатор  та керівник центру – доктор філологічних наук, професор Аркушин Григорій Львович. Центр працює на філологічному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки. Напрямки досліджень  говірки Західного Полісся і Волині (народні говірки, соціальні діалекти, арґо ремісників, молодіжний жаргон);        західнополіські оніми (мікротопоніми, прізвища, варіанти імен, прізвиська, зооніми).   У планах центру:  запис компакт-диска зі зв’язним мовленням діалектоносіїв; видання «Словника прізвиськ», «Словника варіантів імен», «Словника зоонімів».

 

                                               2).Ономастичні  школи:

1)Одеська школа теоретичної ономастики, заснував Ю. О. Карпенко, який розпочав вивчення літературної ономастики, системне вивчення власних назв космічних об’єктівю Видання: Записки з ономастики ;

 2)Донецька школа досліджує походження, історію та функціонування у російській та українських мовах власних імен (онімів) різних класів); її видання: Λογος όνομαστική (Логос ономастики). Науковий журнал. № 1 (3), 2009. / Відп. ред. Отін Є.С. (Донецький національний університет).

3)Ужгородська школа    літературно-художньої антропонімії.

                                               3). Періодичні видання:

1)Студії з ономастики та етимології/відп. ред. В.П. Шульгач / О.П. Карпенко (Київ, Інститут української мови).

2)Записки з ономастики. Збірник наукових праць(Одеса). 2008 – Вип. 11; 2009 – Вип. 12; 2010 – Вип. 13.       http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zzo/2009_12.pdf.

 3)Studia slovakistica. ред С. Пахомова (Ужгород).

4) Λογος όνομαστική (Логос ономастики) – всеукраїнський щорічний науковий журнал. Видається із 2006 року. Мови видання: українська, російська, англійська. Засновники та видавці: Інститут української мови НАН України, Донецький національний університет, приватний вищий навчальний заклад “Донецький інститут соціальної освіти”, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний медичний університет.

5)Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009.

 

                                    4).Всеукраїнські ономастичні конференції:

-ХIII Всеукраїнська ономастична конференція (27-29 квітня 2009 р.) на базі Ужгородського національного університету (Ужгород). Працювали секції: “Історична антропонімія”, “Сучасна антропонімія”, “Теоретична і прикладна ономастика”, “Ойконімія”, “Топонімія. Мікротопонімія. Гідронімія”, “Художня ономастика”.Члени конференції запропонуавли відновлення виходу бюлетеня “Повідомлення Української ономастичної комісії”.

-XIV Всеукраїнська ономастична конференція (26-27 травня 2011 р.) на базі Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)).Тема: “Українська онімія в часі та просторі”.

                                                          

                                                           5).Словники:

-Словник прізвиськ жителів межиріччя Стиру та Горині /  Н. Шульська – Луцьк: Вид. „Волинська обласна друкарня”, 2008. – 164 с.

 –Словник варіантів власних імен північно-західної України : А-Я / [упоряд. Г.Л. Аркушин] ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, Інститут філології та журналістики, Ономастико-діалектологічний центр. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2009. – 370, [1] с.

                                                           6).Монографії:

Чучка П. Антропонімія Закарпаття  / П.П. Чучка ; МОНУ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – 671 с. (На другому тит. арк. відтворено тит. арк. дисертації, захищеної у 1969 р. – ISBN 978-966-96740-1-2).

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: Монографія. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 548 с. 

 

                                               7). Публікації в різних виданнях:

Загальнотеоретичні питання

Вербич С. О. ХIII Всеукраїнська ономастична конференція і актуальні проблеми слов’янського назвознавства // Українська мова, 2009. –  № 3. –  С. 104-110.

Зубко А. Українська ономастика: здобутки і проблеми. Доступно з: www.history.org.ua/JournALL/sid/15/19.pdf – 29. 09. 2011.

Лучик В. Про нові напрями української ономастики. Доступно з: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/757/1/LuchykV_Pro_novi_napryamky.pdf – 29.09.2011.

Карпенко О.Ю. Міркування про когнітивну ономастику // Мовознавство. – 2009. – №3-4. – С.40 – 42.

Різні розряди антропонімів

 1. Мостова О. В. Номінації в родині та соціоструктура сім’ї // Лінгвістичні аспекти мовної комунікації. – Горлівка, 2008. – С. 123 – 124.
 2. Павликівська Н. М. Псевдоніми й інші різновиди антропонімів //  Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство».№ 11. 2009. Вип. 15., т. 2. С. 101-105.
 3. Ярошенко Н. О. Антропоніми та логіноніми: наслідки міжвидової трансонімізації // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство».№ 11. 2009. Вип. 15., т. 2. С. 173-177.
 4. Школьникова О., Шумських І. А., Митрофаненко Л. М.  Назви осіб в світі електронного спілкування // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – №34. – С. 258-263.
 5. Моштак О. В. Засоби творення назв осібзі значенням пейоративності (формальний і лексико-семантичний аспекти) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С. 445-448.
 6. Белей Л. Українські імена колись і тепер. Київ: Темпора, 2010. – 128 с.
 7. Кавун О. О. Семантико-структурна типологія англійських та українських прізвищ. Доступно з: http://eprints.zu.edu.ua/1075/1/17.pdf – 29. 09. 2011.
 8.  Фернос Ю. Групування антропонімів Уманщини за мотиваційними відношеннями.  Доступно з: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_3/statti/73.pdf – 29.09. 2011.

1.9. Чорноус О. Склад особового іменника української мови за походженням. Доступно з:  http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_3/statti/94.pdf – 30.09.2011.

 1. Машинець О. Українські імена та прізвища. Доступно з: http://www.aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=70 – 30.09.2011.  
 2. Лісова Л. О. Сучасні прізвища Горохівщини, похідні від назв професій// Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство. Доступно з:  http://www.odigest.org/download/conf_ukr_mova.pdf – 30.09.2011.

Прізвиська (за 2008 – 2010 рр.)

 1. Рульова Н. Прізвища як один із антропонімних класів. – Чернівці: Рута, 2008. – 90 с.
 2. Рульова Н. Лексико-семантична характеристика прізвиськ та їх мотивація // Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. наук. пр. Слов’янська філологія. – Чернівці, 2008. – Вип. 428 – 429. – С.190 – 195.
 3. Шульська Н. Конотація поліських прізвиськ // Літопис Волині. – Ч.4. – Луцьк: РВВ  ‘‘Вежа’’ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С.165 – 167.
 4. Ковалик І.І. Типологія системи словотвору прізвиськ жителів села Млинів Жешівської області // Питання українського і слов’янського мовознавства. – Вибрані праці. – Ч.ІІ / Упорядник З.Терлак. – Львів – Івано-Франківськ, 2008. – С.313 – 327.
 5. Антонюк О. Граматичні особливості прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донеччини) // Лінгвістичні студії. Випуск 19, 2009. – С. 250 – 254.
 6. Кравченко Л. О. Сучасні індивідуальні та вуличні прізвиська як частина українського антропонімікону // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 22. – 2009. – С. 160 – 170.
 7. Сеник Г. В. Прізвиська Одещини // Записки з ономастики. Вип. 12., 2009. – С. 20 – 30.
 8. Яковенко М. В. Трансонимизация как ономастическая универсалия // Λογος όνομαστικ.  – № 1(3), 2009. – С. 6 – 8.
 9.  Вербовецька О. Відпрізвищеві прізвиська жителів Тернопільщини // Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С.109 – 117.
 10. Кравченко Л.О. Сучасні прізвиська Полтавщини // Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 150 – 158.
 11. Михальчук О. Сучасні українські прізвиська: відонімні деривати // Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С. 163 – 168.
 12. Наливайко М.Я. Проблемні питання вивчення неофіційних найменувань // Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С.169 – 175.
 13. Тихоша В. Семантика сільських прізвиськ Херсонщини // Лінгвістика. – 2009. – Вип. ІХ. – С.200 – 205.
 14. Шульська Н. Західнополіські прізвиська з комуністичними та посткомуністичними реаліями // Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка: зб. наук. ст. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С.240 – 245.
 15.  Ліщинська Г. Д. Прізвиська, що вказують на місце проживання людини  (на матеріалі антропонімії Івано-Франківщини) // Лінгвістика № 3 (21), Ч. І, 2010. – С. 173 – 181.
 16. Ліщинська Г. Д. Прізвиська мешканців Івано_Франківщини, що вказують на професію чи заняття людини // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство. – Київ, 21–23 квітня 2010 року. – С. 26 – 28.

                         

                        Автореферати дисертацій, захищених в 2008-2011рр.

Питання загальної ономастики

–                     Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / Т.М. Вінтонів; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — укp.
Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / Н.С. Лалаян; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 20 с. — укp.
Мовна гра як засіб поетики власних назв: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / Н.В. Мудрова; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. — Горлівка, 2008. — 20 с. — укp.
Ономастикон романів Дж. К. Ролінг циклу „Гаррі Поттер” в українському та російському перекладах: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.16 [Електронний ресурс] / М.В. Бережна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.

–                     Оніми в поетичних текстах шістдесятників: склад, структура, значення: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Т.М. Можарова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2009. — 18 с. —укp.

Онімікон у структурі ідіостилю (на матеріалі поезії Євгена Маланюка): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Г.І. Мельник; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2009. — 19 с. —укp.

–                     Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Оксана Вікторівна Борисович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в.], 2009. – 20 с.

–                     Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Дмитро Валерійович Дергач ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. – Київ : [б.в.], 2010. – 18 с.

–                     Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Ірина Федорівна Заваринська ; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [б.в.], 2010. – 19 с. : іл.

–                     Онімний простір у поезії Василя Стуса : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Алла Вікторівна Лупол ; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса : [б.в.], 2011. – 19 с.

–                     Семантика та функції фразеологізмів з онімним компонентом у національних варіантах англійської мови : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Юрій Володимирович Ковалюк ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.  – Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2011. –  20 с. : іл.

–                     Український ономастикон посттоталітарної доби крізь призму еколінгвістики : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Л. В. Нуждак ; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 17 с.Антропонімія

–                     Антропонімія Житомирщини XVI – XVII ст.: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Л.В. Ящук; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2008. — 20 с. — укp.
Семантико-словотвірна структура прізвищ Центральної і Східної Донеччини: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Ю.М. Новикова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 22 с. — укp.
Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської реклами): автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.17 [Електронний ресурс] / С.М. Кудиба; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 24 с. — укp.
         Антропонімія Уманщини XVII – початку XXI ст.: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Ю.І. Блажчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — укp.
Поетика імені у творчості Томаса Гарді (уессекський цикл романів): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04 [Електронний ресурс] / А.О. Нєвструєва; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 19 с. Семантико-словотвірна структура прізвищ Центральної і Східної Донеччини: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Ю.М. Новикова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2008. — 22 с. — укp.
Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках (у записах XIX ст.): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / М.І. Редьква; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 19 с. — укp.
         Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Н.М. Фєдотова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
            Літературний антропонім: концепт та інтерпретація (на матеріалі творів американських романтиків): автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.01.06; [Електронний ресурс] / О.П. Горенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 36 с. — укp.
            Онімна та апелятивна номінація особи в малій прозі Івана Франка: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / О.Р. Сколоздра; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 18 с. — укp.
            Антропонімікон сучасних поетичних і прозових творів А.Вознесенського та Є. Євтушенка (структурно-функціональний аспект): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.02 [Електронний ресурс] / О.П. Яцура; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.
         

–                     Літературний антропонім : концепт та інтерпретація : (на матеріалі творів американських романтиків) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук / Олена Павлівна Горенко.  – Київ : [б.в.], 2009. – 36 с.

Ойконімія (8)

–                     Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Україні: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / О.М. Скляренко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т філології. — К., 2008. — 20 с. — укp.
Становлення ойконімії Слобожанщини (на матеріалі Харківщини): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Юлія Анатоліївна Абдула; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 18 с. — укp.

–                     Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Ольга Миколаївна Скляренко. – Київ : [б.в.], 2008. – 20 с. : іл.

–                     Ойконімія Івано-Франківської області: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / В.О. Яцій; Ін-т укр. мови НАН України. — К.,2009.—18с.—укp.
         Ойконімія Східного Поділля (XIV – XX ст.): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Л.Л. Дика; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — укp.
         Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини XIIXX ст.: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / І.О. Волянюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. —19с.—укp.
         

–                     Структурно-семантичні типи українських ойконімів із формантами -ець, -иця : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Наталія Євгеніївна Михайличенко ; Львівський національний університет імені Івана Франка.  – Львів : [б.в.], 2011. 18 с.

–                     Номінаційні процеси та міжмовна взаємодія в полілінгвальній ойконімії пізнього походження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Марина Володимирівна Жарикова ; Державний заклад „Донецький національний університет”. – Донецьк : Видавництво Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, 2011. – 20 с.

 

Топонімія

–                     Мікротопонімія Кіровограда: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Р.О. Ляшенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
            Методика географо-топонімічного аналізу території України : (на прикладі ойконімів) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук / Тетяна Геннадіївна Купач.  – Київ : [б.в.], 2008. – 20 с. : іл.

–                     Праслов’янська топонімія балканського ареалу : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук / Олександр Іванович Іліаді ; Національна академія наук України, Інститут мовознавство імені О.О. Потебні. – Київ : [б.в.], 2009. – 36 с.

–                     Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття): автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / В.Ф. Баньоі; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. — укp.
Структура, функції та лексикографія конотативної топонімії: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.15 [Електронний ресурс] / В.Ю. Канна; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 17 с. — укp.
Українська урбанонімія Закарпаття в ХХ-ХХІ ст.: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Оксана Богданівна Галай; Ужгородський національний ун-т. — Ужгород, 2009. — 29 с. — укp.

Зоонімія

–                     Сучасна українська літературно-художня зоонімія: функції, склад та структура: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Я.М. Шебештян; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с.—укp.
   Ентомонімія

–                     Мотивація англійських ентомонімів у когнітивно-ономасіологічному висвітленні: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / О.В. Коновалова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2009. — 20 с. — укp.

 

Ергонімія

-Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.16 [Електронний ресурс] / П.А. Матюша; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Кінонімія

–                     Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Ольга Леонідівна Кирилюк; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2008. — 20 с. — укp.