Okólnik 1

 

Tytuł konferencji: 

„Mikrotoponimia i makrotoponimia”, XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (XVIII MiOKO).

Tematyka: 

Przedmiotem XVIII MiOKO w Łodzi są, blisko ze sobą zestawiane, dwa działy toponimii:  mikrotoponimia  i  makrotoponimia. W ich podstawowym rozróżnieniu stosuje się kryterium kulturowe. Przyjmuje się, że mikrotoponimia, to zbiór nazw miejsc i obiektów na terenach niezamieszkanych. Mikrotoponimy mają charakter nieoficjalny, nie są odnotowane w dokumentach administracyjnych, funkcjonują w lokalnych wspólnotach komunikacyjnych. Makrotoponimia zaś obejmuje nazwy miejsc, obszarów i obiektów na terenach zamieszkanych, nazwy te są administracyjnie odnotowane, mają szerszy zasięg komunikacyjny. Obydwa działy często się krzyżują i nakładają na siebie; bywa przy tym, że jeden może być etapem w wyłanianiu się drugiego. W obydwu typach występują nazwy obiektów fizjograficznych, należące do krajobrazu naturalnego, niezagospodarowanego, ale także zagospodarowanego przez człowieka. Przeważa tu przestrzeń naziemna. Bierze się także pod uwagę przestrzeń wodną (w tym podwodną) i pozaziemską (np. w obrębie nazewnictwa kosmicznego), jak również przestrzeń przywołaną lub wytworzoną fikcyjnie (m.in. poprzez literaturę). Do obiektów, których nazwy mogą być kategoryzowane jako mikrotoponimy należą m.in.: nazwy pól, łąk, lasów, ścieżek górskich, dróżek, miedz, skał, dołów, stawów, bagien, strug, punktów dna morskiego, części jezior, stanowisk różnych ekosystemów, ogrodów, miejsc rekreacji, przestrzeni przemysłowych. Makrotoponimami mogą być natomiast nazwy regionów, krajów, krain, powiatów, województw, gmin, miejscowości, aglomeracji miejskich, części miast i wsi, dużych dróg i szlaków itd.

Organizatorzy konferencji spodziewają się wystąpień obejmujących różnorodną tematykę w  zakresie nazewnictwa obiektów, którym nadano w sposób formalny lub nieformalny nazwy w systemie mikrotoponimicznym (anojkonimicznym) lub makrotoponimicznym (ojkonimicznym).

XVIII MiOKO w Łodzi będzie interdyscyplinarnym  forum dyskusji naukowej. Podstawowe zagadnienia, które mogą być rozważane, to:

— określenie zakresu mikro- i makrotoponimii,

— wyznaczniki mikro- i makrotoponimiczności oraz kwestie terminologiczne,

— klasyfikacja typologiczna mikro- i makrotoponimów według wybranych kryteriów systematyzujących,

— zasoby terytorialne i międzyterytorialne mikro- i makrotoponimii,

— badanie jednostek i zbiorów mikro- i makrotoponimicznych w perspektywie nazwotwórczej na tle apelatywnych procesów słowotwórczych,

— związki motywacyjne między mikro- i makrotoponimami a ich desygnatami (kategoryzacja motywacyjno-semantyczna),

— aspekt formalnojęzykowy mikro- i makrotoponimii,

— funkcje spełniane przez mikro- i makrotoponimy (kategoryzacja kulturowa, nominacyjna, językowa, pragmatyczna, komunikacyjna itd.),

— perspektywa dialektologiczna mikrotoponimii (cechy regionalne i gwarowe),

— mikro- i makrotoponimia w ujęciach leksykograficznych,

— mikro- i makrotoponimia z punktu widzenia onomastyki literackiej,

— mikro- i makrotoponimia a inne zasoby onimii,

— badania porównawcze mikro- i makrotoponimów,

— mikro- i makrotoponimia historyczna,

— dynamika przeobrażeń diachronicznych i synchronicznych mikro- i makrotoponimii (zmiany i standaryzacja),

— relacje między mikro- a makrotoponimią w perspektywie społeczno-kulturowo-historycznej,

— funkcjonowanie mikro- i makrotoponimów w kontekście określonego dyskursu, tekstu, języka mówionego, zapisów, nawiązań intertekstualnych, interonimicznych itd.,

— problematyka prawno-administracyjna mikro- i makrotoponimii,

— problematyka geograficzno-kartograficzna mikro- i makrotoponimii,

— neomikrotoponimia i neomakrotoponimia.

Szczególnie cenne będzie wyodrębnienie nowych danych badawczych, które potwierdzą znaczenie, różnorodność i mnogość mikro- i makrotoponimii, jako zasobów onimicznych osadzonych w określonym środowisku kulturowym, także takim, które z punktu widzenia tradycyjnej onomastyki wykracza niekiedy poza bezdyskusyjny zakres nazw miejscowych. Zakłada się specjalistyczne i wielodyscyplinarne spojrzenie na naturę formalną i pragmatyczną mikro- i makrotoponimów, co w opinii organizatorów przyczyni się do aktualizacji stanu badań i systematyzacji anojkonimii i ojkonimii.

Konferencja przeznaczona jest dla specjalistów w zakresie onomastyki, językoznawstwa, literaturoznawstwa, komunikacji społecznej oraz innych dyscyplin, które obejmują swoim zakresem zasoby mikro- i makrotoponimii, np. kartografię, geografię, archiwistykę, etnologię, socjologię i prawo.

 

Języki XVIII MiOKO, to poza słowiańskimi i niemieckim, także język angielski oraz języki romańskie.

Zapraszamy serdecznie gości z kraju i zagranicy!

 

Więcej informacji na temat XVIII MiOKO 2012 (w tym terminy i sposób składania zgłoszeń, warunki uczestnictwa, zakwaterowania oraz informacje praktyczne) na stronie internetowej: www.onomastyka.uni.lodz.pl w zakładce XVIII MiOKO.

 

Data: 

od 27-10-2012 do 29-10-2012

Miejsce: 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź

Organizatorzy: 

  • Wydział Filologiczny UŁ: Katedra Dialektologii Polskiej Instytutu Filologii Polskiej, Katedra Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej, Katedra Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki, Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Italianistyki
  • Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN
  • Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  • Łódzki Oddział PAN
  • Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

Komitet naukowo-organizacyjny:

prof. zw. dr hab. Sławomir Gala  (UŁ) – kierownik naukowy

prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski  (Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ) – kierownik organizacyjny

prof. zw. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (UŁ)

prof. nadzw. dr hab. Jan Sosnowski (UŁ)

 

Kontakt: 

XVIII MiOKO

Wydział Filologiczny

Katedra Filologii Romańskiej UŁ

ul. Sienkiewicza 21

PL-90-114 Łódź

tel./fax: (+48)-42-6655150

e-mail: mikrotoponimia@uni.lodz.pl

Kierownik organizacyjny: 

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski (Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ),

e-mail:  agalkowski@uni.lodz.pl lub artgal@interia.pl

Sekretarze: 

dr Renata Gliwa, e-mail: renewa21@onet.eu

mgr Joanna Ozimska, e-mail: ozimska@gmail.com

 

Terminarz XVIII MiOKO:

– do 31.05.2012 – zgłoszenie uczestnictwa z referatem lub bez

– do 30.06.2012 – informacja o przyjęciu tematu referatu

– do 20.07.2012 – ogłoszenie nazwisk prelegentów i tematów wystąpień

– do 31.07.2012 – zgłoszenie rezerwacji noclegowej i posiłków

– do 31.08.2012 – wpłata opłaty konferencyjnej na wskazane konto z dopiskiem

– do 30.09.2012 – ogłoszenie programu konferencji

– 27-29.10.2012 – przebieg XVIII MiOKO „Mikrotoponimia i makrotoponimia”

– do 31.12.2012 – nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych do publikacji

– do 31.07.2013 – prace redakcyjno-edycyjne nad publikacją pokonferencyjną

– przełom 2013/2014 – wydanie publikacji w formie monografii